วัดสังฆทาน เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐
โดยพุทธศาสนิกชน
ชาวอังกฤษ และชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร
จำนวนหนึ่ง มีคุณปรีชา LATHE เป็นแกนนำได้เช่าบ้านเลขที่ ๒๗ ถนน BAYSWATER
เมือง BIRMINGHAM จัดเป็นที่พักชั่วคราวแก่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นได้รวบรวมเงินกัน
ซื้อบ้านเลขที่ ๖๙ ถนน COUPERS เมือง BIRMINGHAM สร้างเป็นวัดไทยใช้ชื่อว่า
“วัดสังฆทาน” เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มาอยู่จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจและอบรมสั่งสอน
พุทธธรรมแก่พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

            ต่อมาภายหลังมีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่คับแคบ
ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรม ทางวัดจึงเห็นควรว่าต้องหาสถานที่แห่งใหม่
ที่กว้างขวางขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนสาธุชนที่เพิ่มขึ้น
            ดังนั้น ในปีพ.ศ. ๒๕๓๓ ทางวัด ได้ทำการขายบ้านเลขที่ ๖๙ ถนน COUPERS เมือง
BIRMINGHAM และซื้อบ้านเลขที่ ๑๐๗ ถนน HANDSWORTH WOOD เมือง BIRMINGHAM
จากนั้นจึงย้ายวัดมาอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่นี้จนกระทั่งปัจจุบัน

            อนึ่ง เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้จากการขายบ้านหลังเดิม ไม่เพียงพอต่อการชำระราคา
บ้านหลังใหม่ได้หมดสิ้นประกอบกับทางวัดสังฆทานเมืองเบอร์มิงแฮมไม่มีเงินมากพอ
ที่ชำระราคาในส่วนที่เหลือ คุณวนิดา สุวรรณชีพ(ปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้ว) จึงได้ถวายเงิน
จำนวนสี่ล้านบาท และให้ยืมเงินอีกจำนวน สี่ล้านบาทถ้วน โดยให้ทางวัดดำเนินการผ่อน
ชำระในภายหลัง

            ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ คุณวนิดา สุวรรณชีพ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน
ทางวัดสังฆทาน เมืองเบอร์มิงแฮมไม่สามารถรวบรวมเงินมาใช้หนี้ที่เหลือคืนได้ในระยะเวลา
อันสั้นจึงดำเนินการขอยืมเงิน จำนวนดังกล่าวจากวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี และทาง
วัดสังฆทานเมืองเบอร์มิงแฮมได้ผ่อนชำระเป็น รายเดือนเรื่อยมา โดยได้รับการสนับสนุน
จากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษ จนสามารถผ่อน ชำระเสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 2547

           ปัจจุบันวัดสังฆทาน เมืองเบอร์มิงแฮม มีพระภิกษุอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน๕รูปและ
มีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาดังนั้นเพื่อให้วัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจ
แก่พุทธศาสนิกชนในประเทศ สหราชอาณาจักรสืบไป ทางวัดจึงเห็นควรให้ดำเนินการ
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิให้ถูกต้องตามหลักองค์กรสาธารณกุศลของวัดทั่วไปในประเทศสหราช-
อาณาจักร และในการนี้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย มีความเห็นว่าชื่อ “วัดสังฆทาน” นั้นซ้ำ
ซ้อนกับวัดที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนสับสนจึงควรถือโอกาส
นี้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่

คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดได้พิจารณาแล้วมีความเห็นพ้องกันว่า ให้ดำเนินการจดทะเบียน
เป็น มูลนิธิในนาม “THE SANTIWONGSARAM TEMPLE” และเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิม
“วัดสังฆทาน” เป็น “วัดสันติวงศาราม” ซึ่งมีความหมายเป็นมงคลว่า “อาวาสแห่งวงศ์ผู้รักความ
สงบ” และให้ดำเนินการกิจการ ต่างๆ ภายใต้ชื่อไทยว่า “วัดสันติวงศาราม” ภายใต้ชื่อภาษา
อังกฤษว่า “THE SANTIWONGSARAM TEMPLE” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                            (พระครูภาวนาธรรมวิเทศ)
                 เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร


 

 


Last Updated on Wednesday, 17 June 2015 12:59